प्रदर्शनी शो

Accurl ले 2017 मा जर्मन प्रदर्शनीमा भाग लिनुभयो


सटीुर ले 2017 मा अमेरिकी प्रदर्शनी मा भाग लिया


अष्ट्रेलियाले 2017 मा जर्मनीमा हनोवर इन्टरनेशनल मेसो उपकरण प्रदर्शनीमा भाग लिनुभयो


सटीुर ले 2016 मा अमेरिका मा लास वेगास मशीनरी प्रदर्शनी मा भाग लिया


सटीुरले 2016 मा जर्मन प्रदर्शनीमा भाग लिइन्


सटीुरले शिकागो मेशिन उपकरण र 2016 मा औद्योगिक स्वचालन प्रदर्शनीमा भाग लिनुभयो


सटीुर ले 2016 मा भारत प्रदर्शनी मा भाग लिया